Keterangan Produk


AKAR PATAWALI / AKAR SERONTON


RACIK
RM 75.00/kg

KISAR TEH 
RM 85.00/kg

KISAR POWDER
RM 14.50/100g
RM 95.00/kgTinospora crispa, akar Seruntun, Brotowali Batang Wali Pakawali Taburan Kawsan Tropika