Keterangan Produk


AKAR PATAWALI / AKAR SERONTON


RACIK
RM 80.00/kg

KISAR TEH 
RM 90.00/kg

KISAR POWDER
RM 15.00/100g
RM 100.00/kgTinospora crispa, akar Seruntun, Brotowali Batang Wali Pakawali Taburan Kawsan Tropika